• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
 • (028)39118014
 • 29/05/2012 02:13 AM

  HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN


  I/ Quy định chung 


  1. Thời gian giao dịch: Sáng từ 9h00-11h30, chiều từ 13h00-15h00 vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo qui định tại Bộ Luật Lao động).


  2. Giá tham chiếu

  a. Giá tham chiếu của cổ phiếu là bình quân gia quyền các giá thực hiện qua phương thức giao dịch báo giá của ngày có giao dịch gần nhất.

  b. Đối với các cổ phiếu mới niêm yết hoặc cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch trong ngày đầu tiên giao dịch hoặc ngày giao dịch trở lại sẽ giao dịch không biên độ. Trong ngày giao dịch tiếp theo, giá tham chiếu của cổ phiếu này sẽ được tính như mục (a) ở trên.


  3. Biên độ dao động giá

  Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đối với cổ phiếu niêm yết tại HSX là ±7%, tại HNX là ±10%, tại Upcom là ±15%. Biên độ giao dịch trong ngày đầu tiên chào sàn của các cổ phiếu niêm yết ở HSX và HNX là ±30%, ở Upcom là ±40%.

  - Không áp dụng biên độ dao động giá đối với các giao dịch trái phiếu.


  4. Hiệu lực của lệnh

  Trong phiên giao dịch, lệnh giới hạn được nhập vào hệ thống giao dịch có hiệu lực cho đến hết phiên hoặc cho đến khi lệnh bị huỷ trên hệ thống.


  5. Nguyên tắc giao dịch: Các giao dịch phải được thực hiện thông qua công ty chứng khoán thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán.


  -  Trước tiên, để thực hiện giao dịch nhà đầu tư phải có tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán là thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán.


  -  Khi đặt lệnh mua bán chứng khoán, nhà đầu tư phải đảm bảo đủ tỉ lệ ký quỹ trên tài khoản. Cụ thể là, khi đặt lệnh bán thì nhà đầu tư phải có đủ số chứng khoán trong tài khoản, còn khi đặt lệnh mua thì nhà đầu tư phải có đủ số tiền kí quỹ theo thoả thuận với công ty chứng khoán.


  6. Phương thức giao dịch: Giao dịch báo giá và giao dịch thỏa thuận

   

  II/ Phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục


  1. Đơn vị yết giá:

  + Đối với cổ phiếu: 

  Tại HSX: 10 đồng đối với các cổ phiếu có thị giá từ dưới 10.000 đồng, 50 đồng đối với các cổ phiếu có thị giá từ 10.000 đồng đến 49.950 đống, 100 đồng đối với cổ phiếu có thị giá từ 50.000 đồng.

  Tại HNX: bước giá là 100 đồng.

  + Đối với trái phiếu: không quy định.


  2. Đơn vị giao dịch: 100 cổ phiếu cới các cổ phiếu niêm yết tại HNX và 10 cổ phiếu đối với các cổ phiếu niêm yết tại HSX.


  3. Khối lượng giao dịch tối đa một lệnh:

  - Tại HSX là 500.000 cổ phiếu đối với lệnh báo giá và tối thiểu 20.000 cổ phiếu đối với lệnh thỏa thuận.

  - Tại HNX tối thiểu là 5.000 cổ phiếu đối với lệnh thỏa thuận.


  4. Loại lệnh giao dịch: lệnh giới hạn LO, MTK, MOK, ATO, ATC.


  5. Nguyên tắc thực hiện lệnh giao dịch khớp lệnh liên tục:

  - Các lệnh có mức giá tốt nhất được ưu tiên thực hiện trước.

  - Nếu có nhiều lệnh cùng mức giá thì lệnh nào được nhập vào hệ thống trước sẽ được thực hiện trước.

  - Nếu lệnh mua và lệnh bán cùng thoả mãn nhau về giá thì mức giá thực hiện sẽ là mức giá của lệnh được nhập vào hệ thống trước.

  - Lệnh giao dịch có thể được thực hiện toàn bộ hoặc một phần theo bội số của đơn vị giao dịch.


  6. Trình tự giao dịch khớp lệnh liên tục:

  - Sau khi nhà đầu tư đặt lệnh (mua/bán) tại các công ty chứng khoán, đại diện giao dịch của công ty chứng khoán sẽ nhập các lệnh của khách hàng vào hệ thống giao dịch tại Sở GDCK.

  - Các lệnh đặt này được hiển thị trên màn hình của đại diện giao dịch và màn hình thông tin của công ty chứng khoán.

  - Các lệnh nhập vào hệ thống sẽ được tự động khớp ngay với các lệnh đối ứng có mức giá thoả mãn tốt nhất đã chờ sẵn trong hệ thống. Tức là, nếu thoả mãn về giá thì các lệnh mua có mức giá cao nhất sẽ được khớp với các lệnh bán có mức giá thấp nhất. Mức giá thực hiện được xác định là mức giá của lệnh được nhập vào hệ thống trước.

  - Nếu ở cùng một mức giá mà có nhiều lệnh mua/lệnh bán thì lệnh nào nhập vào hệ thống trước sẽ được thực hiện trước.

  - Các lệnh có thể được thực hiện một phần hoặc toàn bộ (nếu các lệnh đối ứng đáp ứng được toàn bộ khối lượng). Các lệnh chưa được thực hiện hoặc mới thực hiện một phần sẽ được lưu lại trên hệ thống để chờ thực hiện với các lệnh mới.

  - Kết quả giao dịch sẽ được hiển thị trực tuyến trên màn hình thông tin của các công ty chứng khoán.

  - Nhà đầu tư được phép đặt lệnh mua và bán một loại cổ phiếu đồng thời trong cùng tài khoản trong thời gian khớp lệnh liên tục.


  7. Hủy, Sửa lệnh:

  - Nhà đầu tư chỉ được phép hủy, sửa lệnh trong thời gian khớp lệnh liên tục.


  8. Hình thức thanh toán: Tất cả các giao dịch khớp lệnh (gồm cả giao dịch cổ phiếu và giao dịch trái phiếu) được thanh toán theo hình thức thanh toán đa phương (T+2).


  III/ Phương thức giao dịch thỏa thuận:


  1. Đơn vị yết giá: không quy định.


  2. Đơn vị giao dịch: không quy định


  3. Trình tự giao dịch thoả thuận:

  + Trường hợp đã xác định được đối tác giao dịch:

  Nếu nhà đầu tư đã tìm được đối tác giao dịch và đã hoàn tất thoả thuận giao dịch thì thông báo cho công ty chứng khoán về thoả thuận này, công ty chứng khoán sẽ thực hiện nhập lệnh giao dịch vào hệ thống của Sở GDCK.


  + Trường hợp chưa xác định được đối tác giao dịch:

             * Khi có nhu cầu giao dịch, nhà đầu tư sẽ đặt lệnh mua/lệnh bán tại CTCK.

             * Căn cứ vào lệnh của nhà đầu tư, công ty chứng khoán sẽ nhập lệnh vào hệ thống giao dịch tại Sở GDCK, ngay lập tức các lệnh đó sẽ được hiển thị trên sổ lệnh của thị trường.

              * Căn cứ vào thông tin trên sổ lệnh, các CTCK sẽ liên lạc với nhau để giúp nhà đầu tư tìm kiếm và thoả thuận với các đối tác giao dịch về mức giá và khối lượng giao dịch. Khi đạt được thoả thuận, CTCK sẽ thực hiện lệnh giao dịch cho nhà đầu tư.

              * Hệ thống giao dịch của Sở GDCK sẽ nhận và xác nhận các lệnh giao dịch do công ty chứng khoán nhập vào và sẽ đưa ra kết quả giao dịch tổng hợp của toàn thị trường.

               * Kết quả giao dịch thỏa thuận sẽ được hiển thị ngay trên màn hình của đại diện giao dịch và màn hình thông tin của CTCK.


  4. Sửa lệnh giao dịch thỏa thuận:

  Trong giờ giao dịch, trường hợp phát hiện sai lệch so với lệnh gốc sau khi lệnh giao dịch thỏa thuận đã được xác nhận, ĐDGD được phép sửa lệnh giao dịch thỏa thuận theo Quy trình sửa lệnh giao dịch thỏa thuận.

  Thời gian sửa lệnh giao dịch thỏa thuận phải được hoàn tất chậm nhất là 15 phút trước khi phiên giao dịch kết thúc.

   

    

 • Các tin khác