• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
23/02/2017 02:51 PM
22/02/2017 02:56 PM
02/02/2017 03:01 PM
24/01/2017 03:20 PM
24/01/2017 03:03 PM
19/01/2017 05:07 PM
29/12/2016 01:51 PM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) thông báo đến Quý Cổ đông, ngày 29/12/2016 Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phan Vũ Tuấn tại ORS theo Đơn từ nhiệm của ông Phan Vũ Tuấn.

Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung Nghị quyết đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị

 

01/11/2016 10:12 AM

Công ty CP Chứng khoán Phương Đông (ORS) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm Bà Võ Thị Minh Ngân thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính - Công ty CP Chứng khoán Phương Đông kể từ ngày 01/11/2016.

- Bổ nhiệm Bà Võ Thị Minh Ngân giữ chức vụ Kiểm toán nội bộ - Công ty CP Chứng khoán Phương Đông kể từ ngày 01/11/2016.

Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung đính kèm.

- Quyết định miễn nhiệm của Hội đồng quản trị

- Quyết định bổ nhiệm của Hội đồng quản trị


Trân trọng.

30/09/2016 02:28 PM
01/08/2016 10:29 AM
45678910
Page: 7/24