• Công ty Cổ phần chứng khoán Tiên Phong
  • (028)39118014

Điều khoản sau đây liên quan tới việc sử dụng trang thông tin điện tử (website) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS), áp dụng với tất cả tổ chức, cá nhân tạo tài khoản, sử dụng thông tin và giao dịch trên trang thông tin điện tử của ORS.


Một số thuật ngữ viết tắt được sử dụng trong thỏa thuận này:

-  "ORS" có nghĩa là Công ty CP Chứng khoán Phương Đông.

-  Trang Web ORS" là trang web để phổ biến truy cập tại địa chỉ: http://www.ors.com.vn hoặc các tên miền khác mà ORS cung cấp.

-  "Quý khách" là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập và sử dụng trang web http://www.ors.com.vn dưới mọi hình thức, đồng ý và có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản này cũng như cácđiều kiện trong hợp đồng sử dụng dịch vụ đã ký kết với ORS.

-  Trang web của bên thứ ba" là các trang web khác của bên thứ ba (các công ty đối tác mà ORS liên kếtkhông thuộc sở hữu của ORS)

 

Xin vui lòng đọc kỹ THỎA THUẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ORS.  

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ORS


MỤC LỤC


1. Tính riêng tư

2. Quyền sở hữu hợp pháp của ORS và giới hạn sử dụng
3. Trách nhiệm
4. Các quy định khác 

1.  Tính riêng tư:


Chỉ có một cá nhân duy nhất có thể truy cập dịch vụ từ Trang Web ORS bằng cách sử dụng một tên người dùng và một mật khẩu, trừ khi có thoả thuận khác. Nếu Quý khách truy cập Trang Web ORS bằng cách sử dụng một mật khẩu, Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của mật khẩu của Quý khách. Nếu Quý khách cho phép người khác truy cập bằng mật khẩu của Quý khách vào Trang Web ORS, họ sẽ có khả năng xem thông tin về tài khoản của Quý khách và thay đổi thông tin của Quý khách. Nếu Quý khách nói với một người nào đó câu trả lời cho câu hỏi bảo mật của Quý khách cho một dịch vụ, họ sẽ có thể yêu cầu thông tin về tài khoản của Quý khách và tự ý thay đổi thông tin của Quý khách qua dịch vụ khách hàng ORS. Quý khách phải thông báo cho ORS kịp thời nếu có thay đổi về số điện thoại, địa chỉ hoặc email của Quý khách để ORS có thể tiếp tục liên lạc với Quý khách và gửi các thông báo cập nhật thông tin . Nếu Quý khách không thông báo cho ORS để kịp thời thay đổi, sau đó bất kỳ thông báo ORS gửi đến số điện thoại, địa chỉ, email cũ của Quý khách sẽ được coi là thông báo đầy đủ.


ORS không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho bên thứ ba, trừ khi được miêu tả như trong điều khoản này. Việc tiết lộ cho bên thứ ba có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin với các công ty không liên kết nhưng thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho tài khoản của Quý khách hay hỗ trợ cho các giao dịch của Quý khách với ORS, bao gồm những bên thứ ba tư vấn về kế toán, chuyên môn, pháp luật cho ORS. Bên thứ ba nhận thông tin được yêu cầu bảo mật của các thông tin trong phạm vi mà họ nhận nó và sử dụng các thông tin cá nhân của Quý khách chỉ trong quá trình cung cấp những dịch vụ đó và chỉ cho những mục đích mà ORS yêu cầu.


ORS cũng có thể tiết lộ các thông tin cá nhân của Quý khách theo yêu cầu của Quý khách, để bảo vệ quyền và lợi ích của ORS và các đối tác kinh doanh hay căn cứ theo sự chấp thuận rõ ràng của Quý khách. Cuối cùng, trong một số trường hợp, các thông tin cá nhân của Quý khách có thể được tiết lộ cho bên thứ ba khi được pháp luật cho phép hoặc để tuân theo các quy định và luật hiện hành; ví dụ, khi cung cấp thông tin yêu cầu của tòa án hay cơ quan có thẩm quyền hoặc với các tổ chức như các sở giao dịch và trung tâm thanh toán bù trừ.


ORS luôn tôn trọng sự riêng tư và tính bảo mật các thông tin của Quý khách. Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Quý khách dù với tư cách là khách hàng cá nhân hay đại diện của một khách hàng tổ chức, ORS có thể phải thu thập thông tin cá nhân của Quý khách. Những thông tin này là cơ sở quan trọng để ORS có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Quý khách, nhưng ORS cũng nhận thức rằng ORS phải sử dụng và bảo quản những thông tin này một cách thích hợp.


Điều khoản này miêu tả các loại thông tin cá nhân mà ORS có thể thu thập được về Quý khách, mục đích sử dụng thông tin, hoàn cảnh mà ORS có thể chia sẻ thông tin và các biện pháp được thực hiện để đảm vệ bí mật các thông tin cá nhân của Quý khách.


Nguồn của thông tin: Các thông tin cá nhân mà ORS thu thập được về Quý khách chủ yếu là từ đơn đăng ký tài khoản hay các mẫu khác và các tài liệu mà Quý khách cung cấp cho ORS trong quá trình giao dịch. ORS cũng thu thập các thông tin về các giao dịch và các hoạt động của Quý khách với ORS liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà ORS cung cấp. Ngoài ra, tùy thuộc vào các sản phẩm và dịch vụ Quý khách yêu cầu, ORS có thể nhận các thông tin thêm về Quý khách.


Khi cung cấp các dịch vụ tài chính cho Quý khách, ORS tuân thủ chặt chẽ tất cả các luật và quy tắc hiện hành, thông tin có thể được thu thập về Quý khách một cách gián tiếp từ việc giám sát hay bằng các phương tiện khác (Ví dụ: bản ghi âm các cuộc gọi và giám sát các thư điện tử). Trong các trường hợp này, các thông tin không được truy cập liên tục, nhưng thông tin có thể được sử dụng đáp ứng các quy định về tuân thủ hoặc vì mục đích an ninh.


Quý khách đồng ý với việc chuyển giao các thông tin mật của Quý khách. Việc sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách: ORS có thể sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để:


a. Quản trị, vận hành, hỗ trợ và quản lý giao dịch và/hoặc tài khoản của Quý khách với ORS. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin trong nội bộ cũng như tiết lộ nó cho các bên thứ ba như được miêu tả lần lượt trong 2 phần dưới đây.


b. Liên lạc với Quý khách hoặc, nếu có thể, hoặc người được ủy quyền của Quý khách bằng đường bưu điện, điện thoại, thư điện tử,fax,...liên quan đến giao dịch và/hoặc tài khoản của Quý khách;


c. Cung cấp cho Quý khách những thông tin (như nghiên cứu đầu tư), đề xuất, hay các lời tư vấn về sản phẩm và dịch vụ mà ORS cung cấp;


d. Hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của ORS, bao gồm việc đánh giá và quản lý rủi ro và tuân thủ quy định của pháp luật;


e. Nếu giao dịch của Quý khách với ORS chấm dứt, ORS sẽ vẫn tiếp tục xử lý các thông tin cá nhân của Quý khách, trong phạm vi ORS có thể , như được miêu tả trong điều khoản này.


f. Việc tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách trong nội bộ ORS: Để cung cấp các dịch vụ hiệu quả và đáng tin cậy và để cải thiện các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho Quý khách, thông tin cá nhân của Quý khách có thể được chia sẻ giữa các bộ phận của ORS.


g. ORS không cung cấp thương mại thông tin của Quý khách cho bất kỳ bên thứ 3 nào nếu chưa đượcsự đồng ý của Quý khách trong hợp đồng ký kết với ORS.


2. Quyền sở hữu hợp pháp của ORS và giới hạn sử dụng


2.1


Tất cả các nội dung của Trang Web ORS và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang thông tin, hình ảnh được đăng tải đều thuộcquyền sở hữu và/hoặc sử dụng hợp pháp của ORS. ORS có toàn quyền thêm, xoá hoặcsửa đổi những điều khoản này và/hoặc nội dung Trang Web ORS này vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.


Mọi tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng tài nguyên Trang Web ORS cho cá nhân hay tổ chức không nhằm mục đích kinh doanh. ORS khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều là trái phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của ORS. Quý khách đồng ý không sắp xếp lại hoặc thay đổi nội dung không tạo ra bản tóm tắt từ,sửa xóa hoặc hiển thị nội dung của ORS để sử dụng trênmột trang web hoặc dịch vụ (trừ các tiêu đề từ nguồn cấp dữ liệu RSS của ORS với các liên kết hoạt động trở lại toàn bộ bài viết trên Dịch vụ). Không đăng bất kỳ nội dung từ các dịchvụ khác hơn so với các tiêu đề từ nguồn dữ liệu RSS của ORS với các liên kết trở lại toàn bộ bài viết của ORS trên nhật ký web, nhóm tin, danh sách mail hoặc bảng thông báo điện tử ở trang web của Quý khách mà không có sự đồng ý bằng văn bản của ORS.


Các văn bản, đồ họa, hình ảnh, video, dữ liệu, thiết kế, tổ chức, biên soạn, nhìn và cảm nhận, quảng cáo và tất cảcác khác được bảo hộ sở hữu trí tuệ (gọi tắt là "nội dung") có sẵn thông qua Trang Web ORS là tài sản của ORS hoặc tài sản của đối tác và cấp giấy phép và được bảo vệ bởi bản quyền và luật sở hữu trí tuệ khác. Trừ khi Quý khách có sự đồng ý bằng văn bản của ORS, Quý khách có thể không bán, xuất bản, phân phối, truyền lại nội dung nhận được thông qua Trang Web ORS cho bất cứ ai, bao gồm, nếu áp dụng, sinh viên hoặc nhân viên của Quý khách.


2.2


ORS có quyền chấm dứt hoặc hạn chế truy cập của Quý khách đến Trang Web ORS nếu, theo ý kiến của ORS, việc truy cập Trang Web ORS của Quý khách có thể vi phạm bất kỳ luật, quy định, quyết định, xâm phạm quyền của người khác hoặc vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này. Thông tin của Quý khách có thể được lưu trữ và xử lý theo pháp luật Việt Nam. Quý khách đồng ý không sử dụng các dịch vụ trong Trang Web ORS dành cho bất cứ mục đích trái pháp luật. ORS không chấp nhận và không chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh từ việc sử dụng thông tin và/hoặc tài nguyên của Trang Web ORS, đặc biệt đối với việc sử dụng thông tin và/hoặc tài nguyên Trang Web ORS vào các mục đích sau:-           Chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam;
-           Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác;
-           Gây thiệt hại hay gây bất lợi cho người khác;
-           Gây rối trật tự công cộng;
-           Vi phạm pháp luật hình sự;
-           Sử dụng Trang Web ORS vào mục đích thương mại;
-           Làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác;
-           Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác;
-           Bất kỳ hành động nào không hợp pháp hay bị cấm bởi quy định của pháp luật;
-           Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của ORS.


3. Trách nhiệm ORS


3.1


Kết nối: Mặc dù ORS luôncố gắng duy trì tình trạng hoạt động tốt nhất để đảm bảo phục vụ khách hàngliên tục nhưng đôi khi các sự cố không mong muốn xảy ra. ORS không chịutrách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp đối với Quý khách hay các bên thứ ba, trongtrường hợp việc truy cập Trang Web ORS bị trì hoãn, hoặc chậm trễ, sự ngắt quãng củaviệc truy cập hay bất kỳ sự cố về mặt thời gian, Quý khách có thể không chuyển được các thông tin của mình (không truyền lệnh, xử lý lệnh và báo cáo giao dịch đúng lúc hay gặp khó khăn khác…) hoặc cácthông tin này có thể không được xử lý nhanh khi truy cập Trang Web ORS hay liên hệ với ORS thông qua Internet hay các dịch vụđiện tử và không dây khác. Bất kỳ hệ thống máy tính hay thiết bị điện tử,dù là của Quý khách, của nhà cung cấp dịch vụ Internet hay của ORS đều có thểbất ngờ bị ngừng hoạt động, hoạt động chậm chạp hay bị giới hạn khả năng do cóquá nhiều người truy cập Internet, các vấn đề truyền tải, giới hạn dung lượnghệ thống, các sự cố khách quan như cúp điện, đứt đường truyền do cắt cáp ngoàibiển... và các vấn đề khác.


ORS không có trách nhiệm pháp lý, trong bất cứ trường hợp nàohay bất cứ trách nhiệm gì, nếu Quý khách hoặc bên thứ ba không kết nối/truy cậpđược, hoặc bất cứ liên lạc nào giữa ORS và Quý khách, bất kể dịch vụ kết nối,liên lạc do ORS hay bên thứ ba nào cung cấp.


3.2


Thời điểm cập nhật: Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong Trang Web ORS không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sựgiới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong Trang WebORS không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúcnào ở địa điểm xác định của Quý khách. ORS không chịu trách nhiệm bảo đảm tính kịp thời hay độ sẵn sàng liên tục của việcsử dụng hay kết quả của việc sử dụng các dịch vụ.


3.3


ORS không có đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc nội dung của Trang Web ORS là không có sai sót. ORS miễn trách nhiệm về nội dung; miễn trách nhiệm đối với việc Quý khách sử dụng Trang Web ORS.


Nội dung Trang Web ORS không nhằm mục đích gợi ý hay giới thiệu: TrangWeb ORS chỉ phục vụ mục đích cung cấp thông tin, không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính hay các phương tiện của Quý khách, và ORS không gợi ý bất cứ hành động nào dựa trên điều này. Trang Web ORS không chào mời mua hay bán; hay dự định chào mua hay bán bất cứ sản phẩm tài chính, chứng khoán hay công cụ tài chính, hoặc để tham gia vào bất cứ giao dịch cụ thể nào mà những lời chào mời hay gợi ý, hay giao dịch đó có thể là bất hợp pháp. Một số nghiệp vụ nhất định, bao gồm các nghiệp vụ giao dịch tương lai, quyền chọn, và các chứng khoán lợi suất cao, làm tăng độ rủi ro và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Mặc dù thông tin được ORS đánh giá là đáng tin cậy và cập nhật, ORS chưa kiểm chứng thông tin này và không cam kết rằng thông tin là chính xác, cập nhật, hay đầy đủ và Quý khách không nên hoàn toàn tin cậy vào các thông tin này. Mọi thông tin và dịch vụ có thể được thay đổi mà không báo trước. ORS không cam kết bất kỳ sự bảo đảm nào, dù được nói rõ hoặc được ám chỉ, liên quan đến Trang Web ORS. Quý khách tự chịu rủi ro khi sử dụng. ORS không chịu trách nhiệm bảo đảm về khả năng thương mại hoặc đáp ứng một mục đíc hcụ thể bảo đảm cho tính đúng đắn, chất lượng, tính chính xác, tính hoàn thiện, độ tin cậy, khả năng thành công khi sử dụng Nội dung Trang Web ORS. 


Việc ORS cung cấp những thông tin và dịch vụ sẵn sàng cho Quý khách trên trang Web không có nghĩa là ORS giới thiệu Quý khác tham gia một giao dịch cụ thể nào đó hay giới thiệu một sản phẩm nào đó phù hợp với Quý khách. Nhiều sản phẩm được miêu tả trên Trang Web ORS có những rủi ro rõ ràng, và Quý khách không nên tham gia bất cứ giao dịch nào trừ phi Quý khách hiểu đầy đủ tất cả những rủi ro như vậy và tự quyết định rằng những giao dịch như vậy là phù hợp với mình. Bất cứ lời bình luận nào về các rủi ro của một sản phẩm nào đó không được coi là một sự công bố tất cả các rủi ro hay coi là cácrủi ro đã được đánh giá đầy đủ. Quý khách không nên coi bất cứ tài liệu nào ởđây là tài liệu tư vấn kinh doanh, tài chính, đầu tư, phòng ngừa rủi ro, đầucơ, tư vấn pháp lý hay tư vấn về kế toán hoặc lấy làm cơ sở cho việc ra quyết định đầu tư nào của chính Quý khách, nhân viên kế toán của Quý khách, hay các tài khoản quản lý hoặc ủy thác của Quý khách, và Quý khách nên tham khảo ý kiến người tư vấn, luật sư, người tư vấn kế toán và thuế liên quan đến bất cứ giao dịch nào. 


Nội dung các Liên kết với bên thứ ba: Trang Web ORS có thể cung cấp những đường liên kết tới các trang web khác của bên thứ ba ("Trang web của bên thứ ba"). Tuy nhiên, ORS không làm đại diện cho các Trang web của bên thứ ba. ORS cung cấp những đường liên kết như vậy chỉ nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho Quý khách đến với các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với Quý khách. Do đó, ORS không có trách nhiệm pháp lý, trong bất cứ trường hợp nào, đối với Quý khách hay bên thứ ba, không bảo đảm bất kỳ điều gì liên quan đến nội dung bao gồm về sự đúng đắn, chất lượng, tính chính xác, tính kịp thời, độ tin cậy, sự thực hiện, độ sẵn sàng liên tục, tính hoàn thiện, sự bỏ sót, hay sự ngắt quãng,sự hoàn chỉnh, của các thông tin, sự thất bạihay trì hoãn trong việc thực thi bất kỳ giao dịch nào thông qua dịch vụ này củaTrang web của bên thứ ba. Việc ORS cung cấp đường liên kết tới Trang web của bên thứ ba không hàm ý xác thực, cho phép, bảo trợ hay liên kết của ORS vớiTrang web của bên thứ ba. ORS không kiểm tra bất cứ thông tin, phần mềm, hay sản phẩm nào trên bất cứ Trang web của bên thứ ba nào và do đó không đưa ra bất kỳ cam kết nào về nội dung hay bảo trợ đối với các trang web đó, sự phù hợp hay thích hợp của sản phẩm hay các giao dịch được miêu tả ở đó. ORS hoặc bất cứ nhàcung cấp thứ ba nào không có nghĩa vụ duy trì thông tin và các dịch vụ sẵn sàng trên trang Web này; và cũng không có nghĩa vụ cập nhật hay chỉnh sửa các thôngtin đó. Các dịch vụ do ORS và bên thứ ba cung cấp nguyên trạng. ORS sẽ không có trách nhiệm thông báo cho Quý khách về bất cứ khó khăn nào mà ORS và bên thứ ba gặp phải liên quan đên việc sử dụng các dịch vụ hay thực hiện bất cứ hành động nào liên quan.


3.4


An toàn. ORS không đảm bảo bất cứ điều gì cho Quý khách, được nói rõ hay ám chỉ, liên quan đến sự an toàn của Trang Web ORS. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ORS cũng không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên, hay mang tính hậu quả mà có thể xảy ra hoặc diễn ra do Quý khách sử dụng thông tin hay dịch vụ cung cấp trên Trang Web ORS, thậm chí trong cả trường hợp ORS đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại này. bao gồm cả khả năng những người không được cấp quyền có thể chặn hoặc tiếp cận, sửa đổi thông tin do Quý khách gửi đi thông qua dịch vụ này.


4. Các quy định khác


4.1


Trường hợp bất kỳ điều nào trong những Điều khoản và kiều kiện này bị một bản án do tòa án có thẩm quyền tuyên là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng, điều đó sẽ được coi là bị loại bỏ khỏi những Điều khoản sử dụng Trang Web ORS đã nêu mà không ảnh hưởng đến các điều khoản và điều kiện còn lại.


4.2


Các Điều khoản miễn trách nhiệm đối với ORS được áp dụng cho bất kỳ người nào dùng bất kỳ trình duyệt nào truy cập trang thông tin điện tử (website) này và/hoặc tham gia một thỏa thuận liên quan tới những lợi ích phát sinh từ dịch vụ do ORS cung cấp.


4.3


ORS có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định sử dụng Trang Web ORS hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của Trang Web ORS tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành Trang Web ORS mà không có nghĩa vụ thông báo. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên Trang Web ORS và được hiểu là đã có sự đồng ý của Quý khách khi Quý khách truy cập.


4.4


Thỏa thuận này bao gồm các thỏa thuận cuối cùng và còn lại giữa Quý khách và ORS về việc sử dụng Trang Web ORS và thay thế tất cả các thỏathuận trước đó và đương thời, bằng miệng hoặc bằng văn bản vềviệc sử dụng các dịch vụ của. ORS có thể chấm dứt hoặc thayđổi dịch vụ, hoặc mức độ sẵn sàng của nó với Quýkhách, bất cứ lúc nào. Thỏa thuận này là dành riêng cho Quýkhách, điều đó có nghĩa rằng Quý khách không thể chỉ định quyềnhay nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này cho bất cứ ai. Khôngcó bên thứ ba được hưởng lợi của Thỏa thuận này. Quý khách đồng ý rằng Thỏa thuận này, cũng như bất kỳ và tấtcả các khiếu nại phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ đượcđiều chỉnh bởi và hiểu theo pháp luật của Nhà nước Việt Nam áp dụng đối với hợp đồng thực hiện hoàn toàn bêntrong lãnh thổ Việt Nam và thực hiện toàn bộ ở ViệtNam, mà không quan tâm đến bất kỳ sự làm trái các nguyên tắc của pháp luật. Thỏa thuận này sẽ không bị chi phối bởi Công ước Liên hợpquốc về Hợp đồng Mua bán Quốc tế Hàng hoá.


 

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNGCác bản tóm tắt giao dịch gồm giá cổ phiếu, biểu đồ cổ phiếu và giá quá khứ được cung cấp chỉ cho các mục đích thông tin, không phải cho mục đích kinh doanh. Các thông tin về giao dịch này do một bên thứ ba cung cấp và ORS không duy trìhay cung cấp thông tin trực tiếp hay trực tuyến cho dịch vụ này. 


Các thông tin trên trang Web này không phải lời chào mời hay sự gợi ý chào bán sản phẩm và chỉ dành cho các cổ đông hiện hữu của công ty. Quý khách không được xuất bản, lưu hành, tái sản xuất hay phân phối toàn bộ hoặc một phần mà không có sự đồng ý bằng văn bản của ORS.


Tất cả các tài liệu trên trang Web chỉ để tham khảo. Nội dung và các tài liệu có thể được thay đổi, bị xóa hoặc bị thay thế mà không có thông báo trước. Mặc dù, ORS đã có sự cẩn trọng hợp lý để đảm bảo rằng thông tin trong tài liệu này là đúng và không gây hiểu lầm, ORS không thể đảm bảo sự chính xác và toàn vẹn của nó. Quý khách không nên hành động phụ thuộc vào các thông tin này mà không có sự xác thực nội dung một cách độc lập. Bất cứ ý kiến hay ước tính nào trong tài liệu này dễ dàng bị thay đổi mà không có thông báo. ORS không đưa ra đánh giá và ORS cũng không điều tra về các đối tượng đầu tư, tình hình tài chính hay các nhu cầu cụ thể của người nhận hay bất kỳ nhóm người nào, và do đó, ORS không đảm bảo và cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hay gián tiếp do hậu quả của những hành động của người nhận hay nhóm người đó dựa trên những thông tin và ước tính đó. Thành tích quá khứ của nhân viên tư vấn đầu tư và bất kỳ dự đoán nào không phải là là kim chỉnam cho tương lai hoặc thành công tiếp theo của họ. Giá trị và thu nhập của các khoản đầu tư có thể giảm hoặc tăng. Các dự toán hay các dự đoán về kinh tế, thị trường chứng khoán hay xu hướng kinh tế thị trường của ORS không thể hiện hành động tương lai của ORS

 

  • Công ty