• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Công cụ định giá dưới đây được ORS thiết kế trên cơ sở kết hợp đa dạng các phương pháp định giá nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan và mang tính đối chiếu cho người dùng.
Các mô hình này được xây dựng dựa trên giả định rằng Công ty sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh trong vòng 5 năm tới và sau đó là tăng trưởng ổn định vĩnh viễn. Giả định này không thể phù hợp với tất cả các công ty, vì giai đoạn tăng trưởng kéo dài bao lâu phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như quy mô, tốc độ tăng trưởng hiện tại cũng như tính bền vững của lợi thế cạnh tranh.
Ngoài ra, xin được lưu ý rằng kết quả định giá dưới đây phụ thuộc rất nhiều vào các tham số tùy chọn do chính người dùng quyết định (như tốc độ tăng trưởng bền vững, cấu trúc vốn của công ty, hay chi phí sử dụng vốn,...). Chúng tôi có cung cấp một số khuyến nghị cho từng chỉ tiêu cụ thể, song người dùng có thể tùy chọn theo quan điểm riêng của mình.
Các mô hình chiết khấu dòng tiền dưới đây không thích hợp cho việc định giá cổ phiếu các định chế tài chính (ngân hàng, công ty bảo hiểm,..) và công ty chứng khoán.
Mã chứng khoán:
Vui lòng nhập dữ liệu vào
các ô màu trắng dưới đây:
TB 5 năm trước TB 5 năm kế tiếp Từ năm thứ 6 trở đi
Thuế suất thuế TNDN (%)
Tỷ trọng Nợ / Tổng nguồn vốn
Chi phí sử dụng Nợ (%)
Lãi suất phi rủi ro (%)
Beta
Mức bù rủi ro thị trường
Tỷ lệ tái đầu tư / Lợi nhuận ròng (%)
ROE
Tỷ lệ tái đầu tư / EBIT (%)
ROCE
Tăng trưởng bền vững (g %)
Chi phí sử dụng Vốn chủ (Re %)
Chi phí sử dụng Vốn bình quân (Wacc %)
Tăng trưởng Lợi nhuận ròng (%)
Tăng trưởng EBIT (%)
Tiêu chí
TB ngành
(Y1)
EV/EBITDA
P/E
P/B
Tổng hợp kết quả định giá Giá cổ phiếu Tỷ trọng (%)
Chiết khấu dòng tiền tự do - FCFF
Chiết khấu dòng tiền vốn chủ - FCFE
EV/EBITDA
P/E
P/B
Giá cổ phiếu bình quân (đồng/cp)
Dòng tiền tự do (FCFF, tỷ)
Tổng hiện giá dòng FCFF (tỷ)
Hiện giá của Giá trị kết thúc FCFF (tỷ)
Giá trị Nợ (tỷ)
Tiền mặt và chứng khoán ngắn hạn (tỷ)
Giá trị Vốn chủ sở hữu (tỷ)
Giá cổ phiếu (đồng)
Dòng tiền vốn chủ (FCFE, tỷ)
Tổng hiện giá dòng FCFE (tỷ)
Hiện giá của Giá trị kết thúc FCFE (tỷ)
Giá trị Vốn chủ sở hữu (tỷ)
Tiền mặt và chứng khoán ngắn hạn (tỷ)
Giá cổ phiếu (đồng)
EV/EBITDA, P/E, P/B
Giá cổ phiếu
EBITDA
Thu nhập mỗi cổ phiếu - EPS
Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu - BV
Cột "tỷ trọng" có thể sử dụng số mặc định như ORS khuyến nghị, hoặc KH có thể tự điều chỉnh. Yêu cầu tổng =100%.