• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014

CÁC QUY ĐỊNH, ĐIỀU KHOẢN TRONG HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN


ĐIU 1: LUT ĐIỀU CHNH


Hợp đồng này thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Hai bên trong hợp đồng cam kết tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật:

 

Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006. Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/ 2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật giao dịch điện tử  số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán, Quy chế giao dịch chứng khoán, Quy chế đăng ký, thanh toán bù trừ và lưu ký chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ban hành vào từng thời điểm.


ĐIỀU 2: MC ĐÍCH CA HP ĐNG


2.1       Theo hợp đồng này, Khách hàng đề nghị ORS mở một tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên khách hàng tại ORS để giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2.2       ORS cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ bao gồm:

Mở tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên Khách hàng. Quản lý tiền, chứng khoán của Khách hàng trong tài khoản giao dịch của khách hàng theo ủy quyền của Khách hàng.Thực hiện mua/bán chứng khoán theo lệnh của Khách hàng. Thực hiện lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán cho Khách hàng thông qua Trung tâm lưu ký Chứng khoán theo ủy quyền của Khách hàng. Thay mặt Khách hàng, thực hiện các quyền lợi hợp pháp gắn liền với chứng khoán thuộc quyền sở hữu của khách hàng theo ủy quyền của Khách hàng.


ĐIỀU 3: CÁCH THC ĐT LNH GIAO DCH


Khi đặt lệnh mua/bán chứng khoán, Khách hàng ghi đầy đủ các thông tin trên Phiếu lệnh (theo mẫu) và nộp tại quầy giao dịch của ORS.

 

ORS sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lệnh và ký xác nhận .

 

Trong bản hợp đồng này, “Phiếu lệnh” có chữ ký hai bên được hiểu là tài liệu xác nhận Lệnh mua/bán chứng khoán của Khách hàng hợp lệ, được ORS chấp nhận.

 

Khách hàng có thể đặt lệnh mua/bán chứng khoán theo phương thức khác (qua Internet, điện thoại, email…) theo thỏa thuận giữa ORS và Khách hàng. Lệnh đặt qua các hình thức giao dịch điện thoại hay trực tuyến không cần có Phiếu lệnh cùng với chữ ký của Khách hàng. Dữ liệu ghi nhận qua hệ thống nhận lệnh và/ hoặc dữ liệu ghi âm qua điện thoại sẽ là bằng chứng để đối chiếu nếu như có bất kỳ tranh chấp nào nảy sinh về sau


ĐIU 4: QUYN VÀ NGHĨA V CA KHÁCH HÀNG


4.1       Sở hữu hợp pháp chứng khoán mà Khách hàng ủy thác cho ORS lưu giữ.

4.2       Đặt lệnh mua/bán chứng khoán thông qua ORS theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.

4.3       Được hưởng các khoản lợi nhuận hợp pháp phát sinh từ số tiền và chứng khoán thuộc quyền sở hữu của Khách hàng được ORS lưu giữ, bao gồm tiền lãi, tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng thanh toán trên số dư của tài khoản tiền gửi, cổ tức, lãi suất trái phiếu, cổ phiếu thưởng,… theo quy định của pháp luật.

4.4       Thực hiện các quyền hợp pháp của người sở hữu chứng khoán theo quy định của pháp luật và các quy định khác được áp dụng.

4.5       Có quyền yêu cầu rút một phần hoặc toàn bộ tiền, chứng khoán khỏi tài khoản khi không có nhu cầu giao dịch hoặc khi chấm dứt hợp đồng.

4.6        Đảm bảo tính hợp pháp của số tiền trong tài khoản tiền gửi giao dịch và số chứng khoán mà Khách hàng gửi ORS lưu giữ.

4.7       Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi thực hiện giao dịch, Khách hàng có nghĩa vụ thông báo cho ORS nếu kết quả giao dịch có sai sót. Nếu ORS không nhận được thông báo của Khách hàng trong thời gian trên xem như Khách hàng đã mặc nhiên công nhận Kết quả giao dịch là hợp lệ.

4.8       Cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến Khách hàng cho ORS và cam kết những thông tin mà Khách hàng cung cấp là hoàn toàn chính xác và trung thực. Khách hàng có nghĩa vụ phải thông báo cho ORS khi có bất kỳ thay đổi hay sai sót nào về thông tin của Khách hàng tại ORS. Trường hợp Khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật, đền bù thiệt hại cho ORS và chịu tất cả các chi phí phát sinh nếu có. 

4.9       Có nghĩa vụ biết và tuân thủ quy trình giao dịch theo quy chế giao dịch do Cơ quan có thẩm quyền ban hành và đang có hiệu lực thi hành; .

4.10     Thanh toán các khoản phí môi giới và tất cả các nghĩa vụ thuế (nếu có) theo quy định của Pháp luật; thanh toán các khoản chi phí khác phát sinh từ các dịch vụ do ORS thực hiện theo lệnh của Khách hàng ngay sau khi giao dịch được thực hiện. Nếu quá 02 ngày làm việc Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán, Khách hàng sẽ chịu mức lãi suất phạt theo quy định của ORS trong từng thời kỳ đối với số tiền chậm thanh toán.

4.11     Nếu pháp luật quy định ORS thanh toán nghĩa vụ thuế phát sinh từ việc giao dịch chứng khoán thay cho Khách hàng. ORS được phép sử dụng số dư trên tài khoản, chọn và bán một phần hoặc toàn bộ chứng khoán trong tài khoản của Khách hàng để thanh toán các nghĩa vụ phát sinh nêu trên.

4.12     Thực hiện ký quỹ tiền và Chứng khoán đúng hạn để đảm bảo cho ORS thực hiện các giao dịch cho Khách hàng. Tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các hướng dẫn, quy định của ORS liên quan đến việc sử dụng tài khoản và giao dịch mua/bán chứng khoán.

4.13     Chịu trách nhiệm về các cam kết do ORS thực hiện trong phạm vi Khách hàng ủy quyền.


ĐIỀU 5: QUYN VÀ NGHĨA V CA ORS


5.1.      Được nhận các khoản phí môi giới và các khoản phí khác theo thỏa thuận đối với các dịch vụ ORS cung cấp cho khách hàng theo biểu phí đã thông báo cho khách hàng hoặc niêm yết tại ORS.

5.2       Được quyền trích tiền và/ hoặc chứng khoán trên tài khoản Khách hàng để thực hiện thanh toán theo Lệnh giao dịch của Khách hàng đã được khớp lệnh.

5.3       Được phép sử dụng số dư trên tài khoản, chọn và bán một phần hoặc toàn bộ chứng khoán của Khách hàng để thanh toán các nghĩa vụ phát sinh theo quy định tại khoản 4.10 và khoản 4.11,  Điều 4 của Hợp đồng này. Trong trường hợp số dư tiền và/ hoặc chứng khoán của Khách hàng không đủ để thanh toán các nghĩa vụ phát sinh, ORS có quyền yêu cầu Khách hàng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có).

5.4       Thực hiện các giao dịch chứng khoán theo Chỉ thị của khách hàng.

5.5       Giữ bí mật các thông tin về khách hàng trừ trường hợp cung cấp theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo quy định của pháp luật.

5.6       Thông báo kết quả giao dịch theo yêu cầu của khách hàng.

5.7       Không được chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trừ trường hợp Khách hàng vi phạm nghĩa vụ quy định tại điều 4 của hợp đồng này hoặc khách hàng thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật.

5.8       Bồi thường thiệt hại cho Khách hàng theo quy định của pháp luật nếu các thiệt hại đó phát sinh do lỗi của ORS. ORS không chịu trách nhiệm bất cứ sai sót, một phần hay toàn bộ thiệt hại xảy trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn… hoặc do hoàn cảnh nào khác xảy ra ngoài tầm kiểm soát của ORS

5.9       Tùy từng thời điểm, ORS có quyền tạm dừng hoặc hủy bỏ việc áp dụng các phương thức đặt lệnh mua bán chứng khoán theo qui định tại điều khoản 3.4 của hợp đồng này. ORS có toàn quyền quy định về các điều kiện để thực hiện đặt lệnh mua bán chứng khoán theo phương thức qui định tại điều 3 của hợp đồng này như: thời gian nhận lệnh, khối lượng chứng khoán giao dịch, giá trị giao dịch và các điều kiện khác mà Công ty Chứng khoán thấy cần thiết phải áp dụng.


ĐIU 6: GII QUYT TRANH CHP


Tất cả các tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được các bên giải quyết trước tiên bằng thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp không giải quyết được bằng con đường thương lượng hoà giải, một trong các bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án Việt Nam có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


ĐIU 7: CAM KT MC ĐNH


7.1       Khách hàng mặc nhiên thừa nhận giá chứng khoán có thể và luôn luôn biến động, và một chứng khoán bất kỳ có thể lên giá hoặc xuống giá, và trong một số trường hợp có thể trở nên hoàn toàn vô giá trị. Khách hàng nhận thức rằng luôn có một rủi ro tiềm tàng là thua lỗ có thể xuất hiện nhiều hơn là có lãi khi mua và bán chứng khoán.

7.2       Khi ký tên vào hợp đồng này khách hàng thừa nhận ORS đã thông báo với khách hàng và đã được hướng dẫn đầy đủ về chức năng, giấy phép hoạt động, phạm vi kinh doanh vốn điều lệ, người đại diện ký hợp đồng.

7.3       Khi ký tên hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản chứng khoán, khách hàng mặc nhiên thừa nhận đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đề nghị ORS thực hiện giao dịch cho mình. Phiếu lệnh mua/bán chứng khoán, tài liệu đặt lệnh mua bán chứng khoán theo phương thức khác (nếu có) và các chứng từ, tài liệu có liên quan là phần không thể tách rời của hợp đồng này.

7.4       Khách hàng thừa nhận rằng việc đặt lệnh mua bán chứng khoán qua Internet và/hoặc qua điện thoại luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách hàng cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại nào khác phát sinh từ việc giao dịch qua Internet và/hoặc qua điện thoại do lỗi của hệ thống, lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc do các hành vi của khách hàng ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch mua/bán chứng khoán hoặc sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.

7.5       Khách hàng cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các hướng dẫn, quy định của ORS về việc sử dụng tài khoản và hoặc điều kiện thực hiện giao dịch mua/bán chứng khoán qua Internet và hoặc qua điện thoại do ORS công bố trong từng thời kỳ.


ĐIU 8: HIU LC CA HP ĐNG


8.1       Hợp đồng này có giá trị một năm kể từ ngày ký và sẽ tự động gia hạn từng năm khi hết hạn nếu hai bên không có thỏa thuận nào khác.

8.2       Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn  sau khi Khách hàng đã hoàn tất các nghĩa vị tài chính theo quy định trong các trường hợp sau:

Khách hàng yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Khách hàng vi phạm nghĩa vụ, thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Khách hàng bị chết, bị mất năng lực hành vi, bị truy tố trước pháp luật, ORS giải thể bị phá sản, bị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động… Người thừa kế sẽ thừa kế tất cả các quyền và nghĩa vụ của Hợp Đồng này theo quy định của Pháp Luật.