• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
 • (028)39118014
 • Top 10 chứng khoán tăng giá nhiều nhất

  • HOSE
  • HNX
CK Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi % KLGD GTGD
 • Top 10 chứng khoán giảm giá nhiều nhất

  • HOSE
  • HNX
CK Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi % KLGD GTGD
 • Top 10 chứng khoán có KLGD nhiều nhất

  • HOSE
  • HNX
CK Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi % KLGD GTGD
 • Top 10 chứng khoán có GTGD nhiều nhất

  • HOSE
  • HNX
CK Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Thay đổi % KLGD GTGD
 • Top 10 chứng khoán NĐTNN Mua nhiều nhất

  • HOSE
  • HNX
CK Đóng cửa Thay đổi % KLGD GTGD KL Mua GT Mua
 • Top 10 chứng khoán NĐTNN Bán nhiều nhất

  • HOSE
  • HNX
CK Đóng cửa Thay đổi % KLGD GTGD KL Bán GT Bán